Πρoσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: 6ΛΧΦ469Β7Δ-ΙΡΦ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στη σελίδα 17 στο επιστημονικό πεδίο 04 του τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, το μάθημα με κωδικό ΕΔΔ401 ονομάζεται » Διατροφή και Μεταβολισμός Μακροσυστατικών» και όχι «Διατροφή και Μεταβολισμός Μικροσυστατικών» όπως καταχωρήθηκε εκ παραδρομής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για ενημέρωση για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας, απευθυνθείτε στο 2610369053

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι συνοπτικές περιγραφές των μαθημάτων «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση» και «Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» βρίσκονται στο αρχείο Συμπληρωματικός πίνακας ΤΚΕΠ.pdf

[Πρόσκληση] | [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Αίτηση] | [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπεύθυνη Δήλωση-1] | [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπεύθυνη Δήλωση-2] | [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπεύθυνη Δήλωση-3]