Πρoσκλήσεις

Ύστερα από το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, αναρτώνται τα αποτελέσματα της πρόσκλησης 10098/01.07.2020 για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: