Αρχική

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού", η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2584/15-05-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96 για τα έτη 2019-2022) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Σε αυτό το δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη πράξη, όπως ανακοινώσεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κ.ά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια απορία ή παρατήρηση έχετε σχετικά με την εκτέλεση του έργου.