ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

Τηλέφωνο:                            2710-372130

Fax:                                       2710-372123

E-mail:                                   elke@uop.gr

Webpage:                                www.uop.gr

                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Β17464

Τρίπολη,  03/08/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Καινοτομίας και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης της κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 και Κ.Α. 0353 (αριθμ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018 και αρ. πρωτ. 3618/29.06.2018 τροποποίησης αυτής, κωδ. ΕΔΒΜ82), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 24/09/2018 έως 31/12/2019 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ν. Ζαχαριά, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 1/09.07.2018  Απόφασης της 108ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις αρ. Συν. 13/25-5-2018 απόφαση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, την αρ. Συν. 15/4-6-2018 απόφαση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, την αρ. Συν. 96/18-6-2018 απόφαση Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, την αρ. Συν 143/22-6-2018 απόφαση Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την αρ. Συν. 44/11-6-2018 απόφαση Σχολής Καλών Τεχνών για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, την αρ. 16/21-6-2018 απόφαση Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, την αρ. Συν. 13/14-6-2018 απόφαση Τμήματος Φιλολογίας, την αρ. Συν. 10/6-6-2018 απόφαση Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και την αρ. Συν.19/13-6-2018 απόφαση Τμήματος Νοσηλευτικής, την υπ’ αριθμ. 4/5-6-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:75ΘΩ469Β7Δ-ΣΩΤ) σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό πεδίο

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2008

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 5: Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου

1 - 20

β)    προηγούμενη διδακτική εμπειρία

 (βλ. Σημείωση 1)

0 - 12

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια

(βλ. Σημείωση 2)

0 - 20

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

0 - 8

Κριτήριο 6 : Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου

0 - 10

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών & βιβλιογραφίας

0 –15

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

0 - 15

 

Σημείωση 1:

Έως πέντε (5) έτη: 6

Άνω των πέντε (5) ετών: 12

 

Σημείωση 2: 

Α) μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 μονάδες

για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  15 μονάδες

για >10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  20 μονάδες

 

Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας:

Q1 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 1.

Q2 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,8

Q3 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,6

Q4 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,4

 

Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, πολλαπλασιαστής  0,2.

 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 4 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί, κατόπιν πρότασης της Συνέλευσης του κάθε Τμήματος, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και  η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στο οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:
 • Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο  που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2008.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

 

 1. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).

 

 1. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα.

 

 1. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση βαθμολογίας.

 

 1. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:
 • προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.
 • προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

 

 1. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.

 

 1. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με απόφαση Συγκλήτου και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

 1. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, από 06/08/2018 έως και 27/08/2018, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, ΣΕ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, τα κάτωθι:

 

 • Αίτηση Υποψηφιότητας (Παράρτημα ΙΙΙ)
 • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για το σύνολο των μαθημάτων του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α: α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

 

Σημειώνεται ότι για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας.

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση: α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:

 

Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους.

 

Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή.

 

Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ

22 131 Τρίπολη.

(Υπόψη: κας Παρασκευής Παπαηλίου)

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου τα ακόλουθα:

 

«Υποβολή αίτησης για την υπ΄ αριθμ. Β17464 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Τμήμα……………….., στο πλαίσιο του έργου με Κ.Α. 0353.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Τσαφαρά Αφροδίτη (τηλ. 2710 372136, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά

 Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Συνημμένα

 1. Παράρτημα Ι - Πίνακας Συνόλου Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο
 2. Παράρτημα ΙΙ– Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Συνόλου Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο
 • Παράρτημα ΙΙΙ - Υπόδειγμα Αίτησης

 

 

Η πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μαζί με τον πίνακα των μαθημάτων και τις συνοπτικές περιγραφές (σε μορφή pdf).