ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ EΡΕΥΝΑΣ

Τηλέφωνο:                            2710-372130

Fax:                                     2710-372123

E-mail:                                  elke@uop.gr

Webpage:                             www.uop.gr

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 10244
Τρίπολη, 02/09/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019- 2020 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 και κωδικό έργου KΕ 80465, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 31/12/2020 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ν. Ζαχαριά, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ.4/04.06.2019 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ:ΩΚΧ5469Β7Δ-ΡΧ7, 3η ΟΡΘΗ 28.08.2019), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ. απόφασης 4/04.06.2019, 153η Συνεδρίαση Συγκλήτου-ΑΔΑ:ΩΚΧ5469Β7Δ-ΡΧ7, 3η ΟΡΘΗ 28.08.2019) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

 

Η πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μαζί με τον πίνακα των μαθημάτων και τις συνοπτικές περιγραφές (2019-2020) (σε μορφή pdf). 

Η πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μαζί με τον πίνακα των μαθημάτων και τις συνοπτικές περιγραφές (2018-2019) (σε μορφή pdf).

Η πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μαζί με τον πίνακα των μαθημάτων και τις συνοπτικές περιγραφές (2017-2018) (σε μορφή pdf).

Η πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μαζί με τον πίνακα των μαθημάτων και τις συνοπτικές περιγραφές  (2016-2017) (σε μορφή pdf).

 

Πίνακας Τμημάτων ΠΑΠΕΛ (2016-2017)