ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

Τηλέφωνο:                            2710-372130

Fax:                                       2710-372123

E-mail:                                   elke@uop.gr

Webpage:                                www.uop.gr

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Β11126

ΤΡΙΠΟΛΗ, 19/07/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018»

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), με κωδικό MIS 5009163 (κωδικός έργου Κ.Α. 0308), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3/21.06.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 94η – ΑΔΑ: ΩΖΓΨ469Β7Δ-Θ9Η), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).

 

Η πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μαζί με τον πίνακα των μαθημάτων και τις συνοπτικές περιγραφές (2017-2018) (σε μορφή pdf).

Η πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μαζί με τον πίνακα των μαθημάτων και τις συνοπτικές περιγραφές  (2016-2017) (σε μορφή pdf).

 

Πίνακας Τμημάτων ΠΑΠΕΛ (2016-2017)